Terma & Syarat


Berkesan Tarikh: Julai 10 2016

Pengenalan

Laman web ini [www.ivfbabble.com] dimiliki dan dikendalikan oleh IVF babble Limited. Kami berdaftar di UK (secara teknikal "England & Wales") di bawah nombor 09599278. Pejabat berdaftar dan alamat dagangan kami di 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ. Nombor VAT kami ialah 259 9585 32.

Terma dan syarat ini terpakai apabila anda membeli barangan melalui laman web ini atau menggunakan laman web ini.

Kami boleh mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa. Sila periksa mereka dengan teliti kerana mereka akan memohon kepada mana-mana pembelian baru yang dibuat selepas tarikh efektif yang ditunjukkan di atas.

Akses ke Laman Web ini dibenarkan secara sementara, dan kami berhak untuk menarik balik atau meminda Perkhidmatan tanpa notis. Kami tidak akan bertanggungjawab jika atas sebab apa pun Laman Web ini tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. Dari semasa ke semasa, kami boleh menyekat akses kepada beberapa bahagian atau semua laman web ini.

Laman Web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain ("Laman Berkaitan"), yang tidak dikendalikan oleh www.ivfbabble.com. www.ivfbabble.com tidak mempunyai kawalan ke atas Tapak Berkaitan dan tidak bertanggungjawab untuk mereka atau untuk sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaan anda. Penggunaan Tapak Terkini anda akan tertakluk kepada syarat penggunaan dan perkhidmatan yang terdapat di dalam setiap laman tersebut.

DASAR PRIVASI

Dasar privasi kami, yang menyatakan bagaimana kami akan menggunakan maklumat anda, boleh didapati di di sini. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju dengan pemprosesan yang diterangkan di dalamnya dan menjamin bahawa semua data yang disediakan oleh anda adalah tepat.

Larangan

Anda tidak boleh menyalahgunakan Laman Web ini. Anda tidak akan: melakukan atau menggalakkan kesalahan jenayah; menghantar atau mengedarkan virus, trojan, cacing, bom logik atau apa-apa bahan lain yang berniat jahat, berteknologi secara berbahaya, melanggar keyakinan atau dengan cara yang menyinggung perasaan atau lucah; menggodam mana-mana aspek Perkhidmatan; data rasuah; menyebabkan kegusaran kepada pengguna lain; melanggar hak mana-mana hak proprietari orang lain; menghantar apa-apa iklan atau bahan promosi yang tidak diminta, biasanya dirujuk sebagai "spam"; atau cuba menjejaskan prestasi atau fungsi mana-mana kemudahan komputer atau diakses melalui Laman Web ini. Melanggar peruntukan ini akan menjadi satu kesalahan jenayah dan www.ivfbabble.com akan melaporkan sebarang pelanggaran tersebut kepada pihak berkuasa penguatkuasa yang relevan dan mendedahkan identiti anda kepada mereka.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh serangan penafian, perkhidmatan atau bahan-bahan berbahaya teknologi lain yang boleh menjejaskan peralatan komputer anda, program komputer, data atau bahan proprietari lain yang disebabkan oleh penggunaan Laman Web ini atau untuk memuat turun mana-mana bahan yang diposkan di atasnya, atau pada mana-mana laman web yang dipautkan kepadanya.

Harta Intelek, Perisian dan Kandungan

Hak harta intelektual dalam semua perisian dan kandungan (termasuk gambar fotografi) yang tersedia untuk anda pada atau melalui Laman Web ini tetap milik www.ivfbabble.com atau pemberi lesennya dan dilindungi oleh undang-undang dan perjanjian hak cipta di seluruh dunia. Semua hak tersebut dikhaskan oleh www.ivfbabble.com dan pemberi lesennya. Anda boleh menyimpan, mencetak dan memaparkan kandungan yang dibekalkan semata-mata untuk kegunaan peribadi anda sendiri. Anda tidak dibenarkan untuk menerbitkan, memanipulasi, mengedarkan atau sebaliknya, dalam sebarang format, mana-mana kandungan atau salinan kandungan yang dibekalkan kepada anda atau yang muncul di Laman Web ini atau mungkin anda menggunakan apa-apa kandungan yang berkaitan dengan mana-mana perniagaan atau komersil perusahaan.

Syarat Jualan

Dengan membuat pesanan yang anda tawarkan untuk membeli produk dan tertakluk kepada terma dan syarat berikut. Semua pesanan tertakluk kepada ketersediaan dan pengesahan harga pesanan.

Waktu pengiriman mungkin berbeza-beza mengikut ketersediaan dan tertakluk kepada sebarang kelewatan akibat daripada kelewatan pos atau kekerasan yang tidak akan bertanggungjawab.

Untuk berkontrak dengan www.ivfbabble.com, anda mestilah berusia lebih 18 tahun dan mempunyai kad kredit atau debit yang sah yang dikeluarkan oleh bank yang boleh diterima oleh kami. www.ivfbabble.com mengekalkan hak untuk menolak sebarang permintaan yang dibuat oleh anda. Sekiranya pesanan anda diterima, kami akan memaklumkan anda melalui e-mel dan kami akan mengesahkan identiti parti yang telah anda terima. Ini biasanya akan berlaku www.ivfbabble.com atau mungkin dalam beberapa keadaan menjadi pihak ketiga. Jika kontrak dibuat dengan pihak ketiga www.ivfbabble.com tidak bertindak sebagai ejen atau prinsipal dan kontrak dibuat antara diri anda dan pihak ketiga dan akan tertakluk kepada terma jualan yang mereka berikan kepada anda. Semasa membuat pesanan yang anda lakukan, semua butiran yang anda berikan kepada kami adalah benar dan tepat, bahawa anda adalah pengguna yang diberi kuasa kad kredit atau kad debit yang digunakan untuk membuat pesanan anda dan terdapat dana yang mencukupi untuk menampung kos barang tersebut. Kos produk dan perkhidmatan asing mungkin berubah-ubah. Semua harga yang diiklankan tertakluk kepada perubahan sedemikian.

(a) Kontrak kami

Apabila anda membuat pesanan, anda akan menerima pengesahan e-mel pengesahan pesanan anda: e-mel ini hanya akan menjadi pengakuan dan tidak akan menjadi penerimaan pesanan anda. Kontrak antara kami tidak akan dibentuk sehingga kami menghantar pengesahan kepada anda melalui e-mel bahawa barangan yang anda pesan telah dihantar kepada anda. Hanya barangan yang disenaraikan dalam e-mel pengesahan yang dihantar pada masa penghantaran akan dimasukkan ke dalam kontrak yang terbentuk.

(b) Harga dan Ketersediaan

Walaupun kami mencuba dan memastikan bahawa semua butiran, penerangan dan harga yang terdapat di Laman Web ini adalah tepat, ralat mungkin berlaku. Sekiranya kami menemui kesilapan harga barang yang telah dipesan, kami akan memaklumkan kepada anda tentang ini secepat mungkin dan memberi anda pilihan untuk mengesahkan pesanan anda pada harga yang betul atau membatalkannya. Jika kami tidak dapat menghubungi anda, kami akan melayan pesanan tersebut sebagai dibatalkan. Sekiranya anda membatalkan dan anda telah membayar untuk barangan tersebut, anda akan menerima bayaran balik sepenuhnya.

Kos penghantaran akan dikenakan sebagai tambahan; caj tambahan tersebut dipaparkan dengan jelas di mana berkenaan dan dimasukkan ke dalam 'Jumlah Kos'.

(c) Bayaran

Apabila menerima pesanan anda kami menjalankan pemeriksaan kebenaran standard pada kad pembayaran anda untuk memastikan terdapat dana yang mencukupi untuk memenuhi transaksi. Kad anda akan didebitkan apabila kebenaran diterima. Wang yang diterima apabila pendebitan kad anda dianggap sebagai deposit terhadap nilai barang yang anda ingin beli. Sebaik sahaja barang-barang telah dihantar dan anda telah menghantar e-mel pengesahan wang yang dibayar sebagai deposit akan digunakan sebagai pertimbangan untuk nilai barangan yang anda beli seperti yang disenaraikan dalam e-mel pengesahan.

(d) Pembatalan langganan
Anda mesti memberi notis satu bulan melalui e-mel untuk berhenti berlangganan.

Penafian Liabiliti

Bahan yang dipaparkan di Laman Web ini disediakan tanpa sebarang jaminan, syarat atau jaminan tentang ketepatannya. Melainkan secara nyata dinyatakan bertentangan dengan sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang www.ivfbabble.com dan pembekalnya, penyedia kandungan dan pengiklan dengan ini dengan jelas mengecualikan semua syarat, jaminan dan istilah lain yang mungkin dinyatakan oleh undang-undang, undang-undang umum atau undang-undang ekuiti dan tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa ganti rugi, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, berbangkit, punitif atau sampingan, atau ganti rugi kerana kehilangan kegunaan, keuntungan, data atau lain-lain yang tidak dikenali, merosakkan muhibah atau reputasi, atau kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, prestasi atau kegagalan Laman Web ini atau Laman Berkaitan dan apa-apa bahan yang disiarkan di atasnya, tanpa mengira sama ada kerosakan sedemikian dijangka atau timbul dalam kontrak, tort, ekuiti, restitusi, statut, undang-undang umum atau sebaliknya. Ini tidak menjejaskan liabiliti www.ivfbabble.com untuk kematian atau kecederaan peribadi yang timbul daripada kecuaiannya, penipuan palsu, salah nyataan mengenai perkara asas atau apa-apa liabiliti lain yang tidak boleh dikecualikan atau terhad di bawah undang-undang yang terpakai.

Memaut ke Laman Web ini

Anda boleh memaut ke laman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah dan tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil keuntungan daripadanya, tetapi anda tidak sepatutnya membuat pautan dengan cara sedemikian untuk mencadangkan sebarang bentuk persatuan , kelulusan atau pengesahan di pihak kami yang tidak wujud. Anda tidak perlu membuat pautan dari mana-mana laman web yang tidak dimiliki oleh anda. Laman web ini tidak boleh dibingkai di mana-mana laman web lain, atau mungkin anda membuat pautan ke mana-mana bahagian Laman Web ini selain laman utama. Kami berhak menarik balik kebenaran menghubungkan tanpa notis.

Penafian mengenai pemilikan cap dagangan, imej personaliti dan hak cipta pihak ketiga

Kecuali jika secara nyata dinyatakan sebaliknya semua orang (termasuk nama dan imej mereka), cap dagangan dan kandungan, pihak ketiga dan perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web ini sama sekali tidak dikaitkan, dikaitkan atau dihubungkan dengan www.ivfbabble.com dan anda tidak harus bergantung kepada kewujudan sambungan atau gabungan itu. Mana-mana cap dagangan / nama yang dipaparkan di laman web ini dimiliki oleh pemilik tanda dagangan masing-masing. Di mana tanda dagangan atau nama jenama dirujuk ia digunakan semata-mata untuk menggambarkan atau mengenal pasti produk dan perkhidmatan dan tidak semestinya satu pernyataan bahawa produk atau perkhidmatan tersebut disokong oleh atau disambungkan ke www.ivfbabble.com.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melindungi www.ivfbabble.com, pengarah, pegawai, pekerja, perunding, ejen dan sekutunya, dari mana-mana dan semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi dan / atau kos pihak ketiga (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yuran guaman) yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini atau pelanggaran Syarat Perkhidmatan.

Perubahan

www.ivfbabble.com berhak atas budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dan tanpa notis untuk meminda, membuang atau mengubah Perkhidmatan dan / atau mana-mana laman web ini.

Tidak sah

Sekiranya mana-mana bahagian Syarat Perkhidmatan tidak dapat dikuatkuasakan (termasuk mana-mana peruntukan yang kami tidak mengecualikan tanggungjawab kami kepada anda) kebolehkuatkuasaan mana-mana bahagian lain dari Syarat Perkhidmatan tidak akan terjejas semua fasal lain yang masih berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya. Setakat yang mungkin di mana mana-mana fasal / sub-fasal atau sebahagian daripada suatu fasal / sub-fasal boleh diputuskan untuk menjadikan bahagian yang masih sah, fasal itu hendaklah ditafsirkan sewajarnya. Sebagai alternatif, anda bersetuju bahawa fasal hendaklah diperbetulkan dan ditafsirkan sedemikian rupa yang hampir menyerupai makna asal fasal / sub-fasal seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Aduan

Kami mengendalikan prosedur pengendalian aduan yang akan kami gunakan untuk cuba menyelesaikan pertikaian apabila mereka mula-mula timbul, sila beritahu kami jika anda mempunyai sebarang aduan atau komen.

Pengecualian

Sekiranya anda melanggar syarat-syarat ini dan kami tidak mengambil tindakan, kami masih berhak untuk menggunakan hak dan remedi kami dalam sebarang keadaan lain di mana anda melanggar syarat-syarat ini.

Keseluruhan Perjanjian

Syarat Perkhidmatan di atas merupakan kesepakatan keseluruhan pihak-pihak dan menggantikan perjanjian yang ada dan semua sebelum dan sezaman antara anda dan www.ivfbabble.com. Sebarang pengecualian mana-mana peruntukan Syarat Perkhidmatan akan berkuatkuasa hanya jika secara bertulis dan ditandatangani oleh Pengarah www.ivfbabble.com.